The English version is HERE.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:
H2P Bohemia s.r.o., IČ: 07771673, se sídlem 338 43 Štítov č.p. 6 (dále jen „Správce“) tímto informuje své klienty a zákazníky (dále jen „Klient“), jimž poskytuje služby a má s nimi obchodní činnost, tj. zejména prodej, výroba a montáž výrobků v oblasti kovovýroby, obrábění a 3D tisku plastů a další výrobní činnosti (dále jen „Služby“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých Klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje Správce:
Korespondenční adresa: Správce osobních údajů, H2P Bohemia s.r.o., 338 43 Štítov č. p. 6,
telefon: +420 374 446 022

ID datové schránky: bevsj79

I.
Účely zpracování osobních údajů
a) Základním účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb a obchodování s produkty dle výrobního programu Správce v souladu se zákonem, a to konkrétně v rozsahu nabídky zboží, objednávky zboží, realizace obchodní smlouvy a další činnosti v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
b) Účelem je zpracování na základě plnění právní povinnosti (na základě požadavků, které kladou právní předpisy), zpracování na základě smlouvy (pro účely uzavření a plnění sjednané smlouvy), zpracování na základě oprávněných zájmů Správce (např. ochrana majetku Správce, obhajování právních nároků, zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce týkajících se jeho Produktů atd.).

II.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
a) Klient – právnická osoba:
• osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob Klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců Klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní údaje),
• údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu Klienta.
b) Klient – fyzická osoba:
• jméno, příjmení,
• kontaktní údaje,
• datum narození,
• IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.
• trvalý nebo jiný pobyt.

III.
Doba zpracovávání osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje Klienta po dobu trvání Smlouvy, včetně závazků z ní vyplývajících, aby mohl poskytovat plnění a služby dle Smlouvy. Po skončení smlouvy uchovává Správce osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. U údajů, které není potřeba dle právních předpisů archivovat pak po dobu trvání běhu promlčecí doby k podání žaloby, podnětu či jinému návrhu na zahájení řízení týkající se Smlouvy o poskytování služby, resp. jejího obsahu (oprávněný zájem Správce). Správce zpracovává osobní údaje klienta v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 2 (dvou) let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodá-li klient námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel. Správce zpracovává osobní údaje klienta za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy po dobu 10 (deseti) let po zániku závazku z příslušné smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

IV.
Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech Klienta
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím především svých k tomu oprávněných zaměstnanců, dále např. prostřednictvím specializovaných subjektů (účetní, daňový poradce apod.), spolupracujícími advokáty, pojišťovací zástupci, finanční instituce, poskytovatel informačních systémů a software, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.
Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů Klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno zcela a prioritně s ohledem na jeho soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy.
Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:
– prostřednictvím datové schránky;
– osobně v sídle společnosti;
– písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci s tím, že podpis musí být řádně ověřen.

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů
Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout Klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
– Klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
– zpracování osobních údajů je protiprávní, Klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
– Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
– Klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta.
Na žádost Klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
– Klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
– osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

Právo na přenositelnost osobních údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
– osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/y na základě souhlasu Klienta;
– jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Klientem; nebo
– zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta.
Správce poskytne Klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout Klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má Klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, Klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce
Správce umožňuje Klientovi podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a Klientem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže Klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by Klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti Klienta informuje Správce Klienta do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
– elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
– prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
– telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo – písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V.
Příjemci osobních údajů
Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje Klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci Klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

 

Ve Štítově dne 01.03.2020

H2P Bohemia s.r.o.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Personal data administrator:

H2P Bohemia s.r.o., ID: 07771673, with registered office at 338 43 Štítov no. 6 (hereinafter referred to as the „Administrator“) hereby informs its clients and customers (hereinafter referred to as the „Client“) to whom it provides services and has business activities with them, i.e. in particular the sale, production and assembly of products in the field of metalworking, machining and 3D printing of plastics and other production activities (hereinafter referred to as „Services“), on the processing of their personal data, in accordance with applicable legal regulations governing the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of physical of persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Regulation on the Protection of Personal Data).

As part of fulfilling its legal obligations, the Administrator is authorized to process the personal data of its Clients for the purposes listed below, to the appropriate extent, and for the time necessary for this.

Administrator contact details:

Correspondence address: Personal data manager, H2P Bohemia s.r.o., 338 43 Štítov No. 6,

telephone: +420 374 446 022

Databox ID: bevsj79

I.

Purposes of personal data processing

 1. a) The basic purpose of personal data processing is the provision of services and trading of products according to the Administrator’s production program in accordance with the law, specifically in the scope of the offer of goods, orders for goods, execution of business contracts and other activities within the framework of supplier-customer relations.
 2. b) The purpose is processing based on the fulfillment of a legal obligation (based on requirements imposed by legal regulations), processing on the basis of a contract (for the purpose of concluding and fulfilling a negotiated contract), processing on the basis of the Administrator’s legitimate interests (e.g. protection of the Administrator’s property, defense of legal claims, sending commercial messages and marketing offers of the Administrator regarding its Products, etc.).

 

II.

Scope of processed personal data

The administrator processes personal data in the following scope:

 1. a) Client – ​​legal entity:
 • personal data that were transferred to the Administrator with the knowledge of the contact persons of the Client – ​​a legal entity and/or employees of the Client – ​​a legal entity (name, surname, title, date of birth, contact details),
 • data to establish and verify the identity of a person who is a member of the Client’s statutory body.
 1. b) Client – ​​natural person:
 • name surname,
 • contact information,
 • birthdate,
 • ID number and VAT number in the case of natural persons doing business.
 • permanent or other residence.

 

III.

Time of personal data processing The Administrator processes the Client’s personal data for the duration of the Agreement, including the obligations arising from it, in order to be able to provide performance and services in accordance with the Agreement. After the end of the contract, the Administrator keeps personal data for the necessary period required by the relevant legal regulations. For data that does not need to be archived according to legal regulations for the duration of the statute of limitations for filing a lawsuit, initiative or other proposal to initiate proceedings related to the Service Agreement, or its content (legitimate interest of the Administrator). The administrator processes the personal data of the client in the case of sending marketing offers for the duration of the obligation from the relevant Agreement, and further for a period of 2 (two) years after the termination of the obligation from this Agreement, if the client does not object to the processing of personal data; in such a case, the Administrator is obliged to stop processing personal data for this purpose. The administrator processes the client’s personal data for the purpose of enforcing claims related to the relevant Contract or conducting a dispute regarding the relevant Contract for a period of 10 (ten) years after the termination of the obligation from the relevant contract in accordance with the statutory length of limitation periods set out in the relevant legal regulations, especially in the Civil Code.

 

IV.

Method and principles of personal data processing, instruction on the Client’s rights

The Adminstrator is authorized to process personal data manually or automatically through primarily its employees authorized to do so, further e.g. through specialized entities (accountants, tax advisors, etc.), cooperating lawyers, insurance representatives, financial institutions, providers of information systems and software with whom it has concluded contract for the processing of personal data. Personal data is stored in secure databases.

The administrator declares that all processing of the Client’s personal data, or their necessary transfer, will be carried out completely and as a priority with regard to his privacy and in accordance with applicable legal regulations, in particular with applicable legal regulations governing the protection of personal data and legal regulations.

In connection with the processing of personal data, the Client may exercise the rights listed below against the Administrator, namely:

– through a data box;

– in person at the company headquarters;

– in writing to the Administrator’s correspondence address stated above in this information, with the understanding that the signature must be properly verified.

 

The right to access, correct, restrict and delete personal data

The Client has the right to obtain information from the Administrator as to whether or not personal data concerning him is being processed. If the Administrator processes personal data of clients, he is obliged to provide the Client with a copy of the processed personal data free of charge. The client also has the right to correct inaccurate personal data concerning him and to supplement incomplete personal data taking into account the purposes of processing, including by providing an additional statement.

The client also has the right to limit the processing of his personal data in any of the following cases:

– The client denies the accuracy of the personal data; in this case, the processing will be limited to the time required for the Controller to verify the accuracy of the personal data;

– the processing of personal data is illegal, the Client refuses the deletion of personal data and instead requests the restriction of their use;

– The Administrator no longer needs the personal data for the specified purpose of processing, but the Client requires them for the determination, exercise or defense of legal claims;

– The client has exercised the right to object to the processing of personal data; in this case, the processing will be limited until it is verified whether the Administrator’s legitimate reasons outweigh the Client’s legitimate reasons.

At the Client’s request, the Administrator will delete his personal data without undue delay if any of the reasons listed below are given:

– personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed;

– The client revokes the consent on the basis of which the data was processed and there is no other legal reason for the processing;

– personal data is processed illegally;

– personal data must be deleted to fulfill a legal obligation established by the law of the European Union or a member state that applies to the Controller;

The right to portability of personal data

The Client has the right to obtain personal data concerning him, which he has provided to the Administrator and which are processed automatically, if any of the following conditions are met at the same time:

– personal data is processed for a specific purpose/s based on the Client’s consent;

– this is a special category of personal data processed for one or more specified purposes on the basis of express consent granted by the Client; or

– the processing of personal data is necessary for the fulfillment of the contract to which the Client is a contracting party, or for the implementation of measures taken prior to the conclusion of the contract at the request of the Client.

The Administrator will provide the Client with personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. The client is entitled to transfer the obtained personal data to another personal data manager. In his request, the Client chooses whether the Administrator should provide personal data to the Client or whether he will exercise the right to have his personal data transferred by the Administrator directly to another administrator/processor, if this is technically feasible.

The right to object

In the case of processing of personal data based on the legal title of the Administrator’s legitimate interest, the Client has the right to object to the processing of his personal data for the reasons described in the objection. If an objection is accepted, the Administrator will stop processing personal data (only keep it stored) and will assess whether it has serious legitimate reasons for processing that outweigh the interests or rights and freedoms of the Client, or for the determination, exercise or defense of legal claims. If the Administrator comes to the conclusion that he has such reasons, he informs the client about it, at the same time informs him of the options for further defense and continues the processing of personal data. If, on the other hand, the Administrator comes to the conclusion that there are no sufficient reasons for processing personal data, he informs the Client about this, ends the processing and deletes the personal data.

 

Handling client requests when exercising their rights with the Administrator

The Administrator allows the Client to submit requests in various forms, which will primarily depend on the relationship between the Administrator and the Client (written form, electronically). If the Client submits a request in electronic form, the information will be provided in a commonly used electronic form, unless the Client states in his request that he requires another way of providing information. The Administrator shall inform the Client of the measures taken on the basis of the Client’s request within one (1) month from the receipt of the request, but no later than three (3) months from the receipt of the request, if the deadline has been extended in case of justified need.

The right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection

– electronically at the e-mail address posta@uoou.cz;

– via databox ID: qkbaa2n;

– by phone at +420 234 665 111; or – in writing at the address of Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, or at another competent supervisory authority in connection with the processing of personal data.

 

V.

Recipients of personal data The Administrator is entitled, under the conditions set by applicable legal regulations, to transfer the Client’s personal data for further processing to persons (recipients) who process personal data exclusively for the purposes of performing the activity for which such recipient was authorized by the Administrator and mainly on the basis of a personal data processing contract, and /or for the purpose of fulfilling the Administrator’s legal or contractual obligations and/or on the basis of consent to the processing of personal data granted to the Administrator by the Client and/or on the basis of the Administrator’s legitimate interest.

In Štítov on March 1, 2020 H2P Bohemia s.r.o.